آگهی پذیرش و استخدام بهورز

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت تحت پوشش، به استناد مفاد ماده یک دستورالعمل اجرایی جذب  بهورز واز محل مجوز سهمیه های استخدامی پیمانی  شماره ۱۵۱۶۰۹ مورخ ۲۷ خرداد ۹۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مصوبه هیات رئیسه مورخ ۱۶ تیرماه ۹۹ استخدام قراردادی و همچنین مفاد بخشنامه شماره ۲۲۸۲/۱۰۱/د مورخ  ۹ آذر ۹۸ مدیر کل حوزه وزارتی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،  تعداد ۸ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق امتحان تخصصی، مصاحبه و گزینش برای پذیرش در رشته شغلی بهورز  به صورت قراردادی و پیمانی در محل های تعیین شده به شرح جداول ذیل استخدام نماید:

 

برای مشاهده اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید