تصاویر مرکز نمونه گیری تست کرونا

تصاویر همکاران معاونت بهداشتی در مرکز خدمات جامع سلامت سعادت،  از لنز دوربین روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی.

هر روز از افراد دارای علائم و بر اساس پروتکل وزارت بهداشت، تست کرونا گرفته می شود و جواب این تست ها نیز ۲۴ یا ۴۸ ساعت بعد در سایت و کانال های دانشکده علوم پزشکی گراش منتشر می شود.