آگهی مزایده عمومی فروش چیلر ۸۰ تنی و کندانسور

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در نظر دارد ۳ دستگاه چیلر ۸۰ تنی و ۱۲ دستگاه کندانسور  بلا استفاده در بیمارستان را به صورت مزایده به فروش برساند لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید در زمان های ذیل نسبت به دریافت و اعاده اسناد مزایده اقدام نمایند.

توزیع اسناد: از تاریخ ۲۱ دی ماه لغایت ۲۵ دی ماه بمدت ۵ روز

اعاده اسناد: در ساعت های اداری از تاریخ ۲۸ دی ماه لغایت ۲ بهمن ماه ، دفتر مدیریت حراست 

مبلغ تضمین سپرده شرکت در مزایده:  شرکت کنندگان می بایست مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب ۴۷۴۴۳۰۸۹۰۷ بانک ملت به نام دانشکده علوم پزشکی واریز نمایند .

محل بازگشایی پاکتها :  دفتر مدیریت پشتیبانی دانشکده

تاریخ بازگشایی : ۵ بهمن ماه

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد به دفتر مدیریت پشتیبانی دانشکده به آدرس بلوار امام حسین. بلوار دانشجو  دانشکده علوم پزشکی گراش مراجعه یا با شماره ۰۹۱۷۳۸۲۲۸۹۷ تماس حاصل نمایند.