مسعود خواجه زاده و زهرا سبزی حائز مقام برتر در مرحله کشوری جشنواره قرآن و عترت

برگزیدگان بخش آوایی مرحله کشوری بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت معرفی شدند.

 

به گزارش روابط عمومی به نقل از مدیریت فرهنگی دانشکده علوم پزشکی گراش مسعود خواجه زاده در گروه اساتید در بخش اذان حائز مقام دوم کشور و زهرا سبزی در گروه کارکنان در بخش حفظ پنج جزء حائز مقام اول شدند.

مرحله کشوری بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت دهم ، یازدهم ودوازدهم  مهرماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار شد.

هیأت رئیسه و کارکنان علوم پزشکی گراش این موفقیت را به آنان تبریک گفتند.