گزارش تصویری کلنگ زنی مرکز جامع سلامت

گزارش تصویری کلنگ زنی مرکز جامع سلامت واقع در انتهای  خیابان بسیج از لنز دوربین روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش