استعلام از شرکت های بیمه ای برای بیمه برخی ساختمان های علوم پزشکی

 دانشکده علوم پزشکی گراش  و خدمات بهداشتی درمانی گراش درنظر دارد از طریق استعلام، مجموعه ای از ساختمانها و تجهیزات و وسایل مربوطه آن در دانشکده های پرستاری و پیراپزشکی را  تحت پوشش بیمه آتش سوزی و زلزله قراردهد.

متقاضیان می توانند  جهت اطلاعات بیشتر و ارائه مستندات تا پایان وقت اداری ۲۲ دیماه به دفتر مدیریت پشتیبانی و رفاهی دانشکده  واقع در ساختمان ستاد مرکزی علوم پزشکی  مراجعه نمایند.