اولین جلسه کارگروه احصاء شاخص های ۱۷گانه عدالت در سلامت

اولین جلسه کارگروه احصاء شاخص های ۱۷گانه عدالت در سلامت در دانشکده علوم پزشکی گراش برگزار شد.
 
به گزارش روابط عمومی، در این جلسه  که با حضور رییس و معاونین بهداشتی ، توسعه ، اجتماعی ،مدیراجرایی معاونت درمان،مدیرعامل مجمع خیرین سلامت، جمعی از کارشناسان و مدیران سایر ادارات برگزار شد ، مریم حسن زاده، کارشناس امور اجتماعی دانشکده در خصوص مفهوم عدالت در سلامت ، ضرورت پرداختن به این مقوله و اهمیت استخراج شاخص های آن مطالب جامعی ارائه نمود.
 
 سپس طبق دستورالعمل موجود ،شاخص های ۱۷گانه جهت استخراج بین معاونت ها و ادارات حاضر با توجه به نوع فعالیت تقسیم و در پایان  مقرر شد متولیان این امر ، آمار خود را تا اول اسفند ماه به معاونت اجتماعی دانشکده تحویل نمایند.