روسای پیشین دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

 

از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۲ – جناب آقای دکتر علی اصغر کوثری


از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ – جناب آقای دکتر میرزاخلیل بهمنی


از سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۵ – جناب آقای دکتر جعفر حسن زاده