مدیریت تحقیقات و پژوهشی

مدیر پژوهشی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

علی یار پیروزی

سمت : مدیر پژوهشی دانشکده علوم پزشکی گراش

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد در رشته زیست شناسی سلولی تکوینی

پست الکترونیک : piroozi@gerums.ac.ir

تلفن تماس : ۰۷۸۲۲۲۲۸۱۰۴    داخلی ۴۵۱

 pirouzi