مدیر اجرایی

مدیر اجرایی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

مسعود خواجه زاده

سمت : مدیر اجرایی دانشکده علوم پزشکی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد میکروبیولوژی

پست الکترونیکی:

تلفن : ۰۷۱۵۲۴۵۲۳۳۹

 

 khajezadeh