اداره منابع فیزیکی و طرح‌های عمرانی

مسئول اداره منابع فیزیکی و طرح‌های عمرانی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

 

مهندس محمدجواد یحیایی
سمت : مسئول اداره منابع فیزیکی و طرح های عمرانی

مدرک تحصیلی : مهندسی تکنولوژی برق قدرت

پست الکترونیکی:technical@gerums.ac.ir

تلفن : ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۶   داخلی: ۲۷۰

 

 yahyaee

دفتر فنی دانشکده علوم پزشکی گراش به عنوان یکی از زیرمجموعه های حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع بوده که براساس شرح وظایف تعریف شده عهده دار مدیریت منابع فیزیکی موجود و مورد نیاز دانشکده می باشد. براساس ماموریت محول شده هرگونه برنامه ریزی، هماهنگی و اجرای برنامه های اثربخش درخصوص احداث، تعمیر، بازسازی، تغییر کاربری و نگهداری فضاهای فیزیکی در واحدهای تحت پوشش دانشکده با اهداف سیاستگذاری شده به شرح ذیل توسط این مجموعه انجام می شود:

۱ – برنامه ریزی های لازم به منظور مدیریت و کنترل پروژه ها و اعتبارات

۲ – برنامه ریزی های لازم به منظور استفاده بهینه از منابع و امکانات

۳ – شناسایی و بکارگیری راه کارهای ممکن به منظور بهینه سازی و صرفه جویی مصرف سوخت و انرژی

۴ – تهیه کلیه طرح‌ها، نقشه ها و دستورالعمل های فنی مورد نیاز در خصوص احداث، توسعه، تغییر کاربری، تعمیر و نگهداری منابع فیزیکی

۵ – نظارت بر اجرای پروژه های مصوب سالیانه

۶ – نظارت بر اجرای پروژه های نیمه تمام و تعمیرات واحدهای تابع

۷ – افزایش توان علمی و مهارت های حرفه ای کارکنان و کارشناسان ستاد و عوامل غیرستادی دست اندرکار اجرای پروژه ها

۸ – صیانت از منابع سرمایه ای با نظارت دقیق بر تجهیزات ساختمانی و تاسیساتی

۹ – استانداردسازی کلیه فضاهای بهداشتی و درمانی براساس آخرین استاندارها و الگوهای پیشنهادی وزارت متبوع

۱۰ – هرگونه هماهنگی های درون بخشی و برون بخشی لازم به منظور اجرای مطلوب ماموریت