معاون بهداشتی

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

مهندس علیرضا مساح

سمت: معاون بهداشتی

مدرک تحصیلی:

پست الکترونیک: health@gerums.ac.ir

تلفن تماس : ۰۷۱۵۲۴۵۱۰۳۳      ۰۷۱۵۲۴۵۱۴۴۶