گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها

شرح وظایف :

1 – جمع آوری داده های مربوط به فعالیتهای برنامه های اجرایی از شهرستان و تجزیه و تحلیل و ارائه گزارشات کارشناسی 
2 – سازماندهی – برنامه ریزی – و اجرای استراتژیهای مراقبتی براساس نتایج بررسی های انجام گرفته و سیاست های کشوری 
3 – نظارت – پایش و ارزیابی نیروهای محیطی از نحوه عملکرد و وظایف محوله و ارائه پس خوراند مناسب 
4 – نظارت پایش و ارزیابی نیروهای محیطی از نحوه و وظایف محوله و ارائه پس خوراند مناسب 
5 – همکاری و جلب مشارکت بخش های مختلف اجتماعی – ا جرائی مؤثر در مراقبت های بهداشتی 
6 – برنامه ریزی و تنظیم برنامه های تفضیلی ا جرایی سالیانه بیماریهای واگیر و غیر واگیر 
7 – ابلاغ برنامه ها, دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی به سطوح محیطی و نظارت برنحوه اجرای مفاد آنها 
8 – برآورد و پیش بینی میزان بروز بیماریهای هدف ( واگیر – غیر واگیر ) و انجام بررسی های اپیدمیولوژیک و استخراج نتایج عملی بر مبنای متون علمی و فراهم نمودن تمهیدات لازم, جهت پیشگیری از وقوع موارد جدید و مشابه در آینده
9 – سازماندهی و برنامه ریزی و اجرای استراتژی های مراقبت Survcillance مبارزه کنترل – حذف – ریشه کنی بیماریها براساس داده های آماری و تجزیه و تحلیل آنها 
10 – مشارکت و همکاری در برنامه ریزی های استانی در زمینه برنامه های اجرایی حوزه معاونت بهداشتی 
11 – همکاری آموزشی با دانشکده های پزشکی – پیراپزشکی – بهداشت – اداره آموزش و پرورش – دانشگاههای دولتی و خصوصی و گروههای پزشکی – بخش خصوصی در زمینه راهکارهای پیشگیری اولیه – ثانویه – ثالثیه 
12 – طراحی و تدوین و اجرای طرحهای تحقیقاتی در مورد بیماریهای هدف و اثر بخشی برنامه های اجرایی به منظور ارائه راهکارهای استراتژیک جهت اجرا درواحد سازمانی و سایر سازمانهای مرتبط 
13 – تهیه –تدوین – تألیف و ترجمه متون علمی – آموزشی و ارسال آن به اداره کل وزارت متبوع – معاونت امور بهداشتی – شبکه بهداشت و درمان , نظام پزشکی
14 – برآورد و تهیه طرح توزیع منابع ( مالی – تجهیزات – نیروی انسانی – واکسن – دارو – مواد بیولوژیکی دیگر ) برای اجرای برنامه ها در سطح شهرستان و ارائه آن به معاون امور بهداشتی 
15 – تشکیل جلسات – سمینارها و کارگاههای آموزشی به منظور تبین اهداف گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها جهت پزشکان ( بخش خصوصی – بخش دولتی ) و کارشناسان شاغل در سیستم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ) 
16 – طراحی و تدوین ابزارها و متون آموزشی جهت آموزش جامعه با استفاده از رسانه های آموزشی ( نظیر پوستر – پمفلت – … ) 
17 – معرفی عناوین تحقیقات کاربردی در مورد مراقبت و پیشگیری ( اولیه – ثانویه – ثالثیه ) از بیماریها 
18 – ارائه راهکارها و روش های مناسب برای جلب مشارکت جامعه در فعالیت های بهداشتی 
19 – اجرای طرح های نمونه و پایلوت کشوری و استانی و ارائه نتایج تحلیلی آن و بررسی زمینه تعمیم طرح در سطح شهرستان
20 – ایجاد هماهنگی و همکاریهای درون و برون بخشی 
21 – طراحی و تدوین برنامه های آموزشی برای گروه های خاص ( نظیر زندانیان – کسبه – معتادان ) و اجرای آن 
22 – مطالعه و تحقیق در زمینه عوامل خطر(riskfactors) و گروه های جمعیتی در معرض خطر و ارائه پیشنهادات و توصیه های لازم جهت کاهش خطر 
23 – تشکیل جلسات کمیته های بیماری های واگیر و غیرواگیر با هماهنگی معاونت امور بهداشتی

0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x