مدیریت فرهنگی

مدیر فرهنگی دانشکده علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی گراش

سعید عالمی

سمت: سرپرست مدیریت فرهنگی

مدرک تحصیلی: کارشناس شنوایی سنجی

پست الکترونیک: 

تلفن تماس: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۸   داخلی ۲۰۹