اداره امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

شرح وظایف :

۱٫ نظارت و ارزیابی عملکرد مدیران بیمارستان بر اساس چک لیست های مربوطه و استانداردهای موجود
۲٫ نظارت و ارزیابی عملکرد واحدها در زمینه مدیریت حوادث و اتفاقات
۳٫ ارتباط مستمر با مدیران بیمارستان در جهت رفع مشکلات مربوطه
۴٫ تهیه وتدوین دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط
۵٫ تهیه و تدوین شاخص های مرتبط با حوزه کاری مدیران بیمارستان
۶٫ ارائه الگوی استاندارد در بخش جذب نیروی انسانی، فضای فیزیکی مناسب و فرآیندهای کاری
۷٫ برنامه ریزی و هماهنگی جهت برگزاری همایش علمی کاربردی مدیران بیمارستان بصورت سالیانه
۸٫ دریافت گزارش عملکرد سالیانه و تطبیق آن با برنامه وبودجه مصوب
۹٫ کنترل ونظارت بر عملکرد مدیران بیمارستان از طریق بازدید محسوس و نامحسوس
۱۰٫ نیازسنجی آموزشی مدیران بیمارستان از طریق هماهنگی و دریافت نقطه نظرات مدیران
۱۱٫ جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آماری مدیران بیمارستان ها نسبت به فعالیت های مربوطه از طریق واحد آمار و مدارک پزشکی
۱۲٫ تحقیق و پژوهش در راستای فعالیت های مربوطه با همکاری مدیران بیمارستان ها
۱۳٫ استفاده از نظرات کارشناسی علمی و کاربردی با مشارکت مدیران بیمارستان ها در پیشبرد اهداف گروه

0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x