جواب دهی تست کرونا

نتایج آزمایش _جواب دهی تست کرونا (ویژه افراد تست مثبت و منفی)

کد پیگیری افرادی که در تاریخ “پنجشنبه ۲۳ مردادماه ” تست داده اند 

دریافت فایل

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی


کد پیگیری افرادی که در تاریخ “چهارشنبه ۲۲ مردادماه ” تست داده اند 

دریافت فایل

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی


کد پیگیری افرادی که در تاریخ “سه شنبه ۲۱ مردادماه ” تست داده اند 

دریافت فایل

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی


کد پیگیری افرادی که در تاریخ “دوشنبه ۲۰ مردادماه ” تست داده اند 

دریافت فایل

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی


 

کد پیگیری افرادی که در تاریخ “یکشنبه ۱۹ مردادماه ” تست داده اند 

دریافت فایل

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی


کد پیگیری افرادی که در تاریخ “پنجشنبه ۱۶ مردادماه ” تست داده اند 

دریافت فایل 

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی


کد پیگیری افرادی که در تاریخ “سه شنبه و چهارشنبه ۱۴ و ۱۵  مردادماه ” تست داده اند 

دریافت فایل سه شنبه ۱۴ مرداد

دریافت فایل چهارشنبه ۱۵ مرداد

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی


کد پیگیری افرادی که در تاریخ “دوشنبه ۱۳ مردادماه ” تست داده اند 

دریافت فایل 

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی


کد پیگیری افرادی که در تاریخ “یکشنبه ۱۲ مردادماه ” تست داده اند 

دریافت فایل 

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی


کد پیگیری افرادی که در تاریخ “شنبه ۱۱ مردادماه ” تست داده اند 

دریافت فایل 

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی


کد پیگیری افرادی که در تاریخ “چهارشنبه و پنجشنبه ، هشتم و نهم مردادماه ” تست داده اند 

دریافت فایل 

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی