جمع‌آوری نظرات مردمی بر پیش‌نویس سیاسی و مقررات استانی

جمع آوری نظرات مردمی روی پیشنویس های سیاسی و مقررات استانی