امور پانسیون ها

 

شرح وظایف امور پانسیون ها

۱- حفظ و نگهداشت وسایل موجود در مهمانسرا ها و منازل سازمانی.

۲- هماهنگی در امور تاسیساتی مربوط به مهمانسرا ها و منازل سازمانی.

۳- هماهنگی با واحد امور ساختمانی جهت انجام تنظیفات، مهمانسرا ها و منازل سازمانی طبق زمانبندی.

۴- هماهنگی با کمیته رفاهی دانشکده در خصوص پرداخت وام ودیعه و رهن منزل به اعضای محترم متخصص طرحی.

۵- همکاری با واحدهای تابعه دانشکده در خصوص اسکان مهمانان دانشکده.

۶- سامان بخشی و استقرار متقاضیان استفاده ازمهمانسراهای خارج از مجموعه پردیس دانشکده.

۷- تامین وسایل مورد نیاز جهت مهمانسرا ها و منازل سازمانی.

۸- پیگیری و نظارت بر فرآیند اخذ اجاره بها،از افرادی که در منازل سازمانی دانشکده سکونت دارند.