واحد نقلیه


شرح وظایف واحد نقلیه

-استقلال نقلیه علوم پزشکی گراش از علوم پزشکی فارس

-ایجاد هماهنگی در مورد ایاب و ذهاب دانشجویان و کارکنان

-ارائه خدمات و سرویس در طول سمینارها و همکاری با مسئولین محترم

-ارائه سرویس به همکاران شاغل در سازمان مرکزی و سایر معاونت ها

-سرویس دهی به کارکنان در ماموریتهای برون شهری

-بازدید و اظهار نظر در مورد نقص فنی خودروها و رفع عیوب

-توزیع خودرو در مناسبتهای مختلف و تامین خودرو در طول شبانه روز به تمام واحدهای دانشکده

-نظارت بر انجام خدمات تعمیرگاهی از قبیل باطری سازی،آهنگری،مکانیکی،تعویض روغنی،پنچرگیری

-تائید و یا عدم تائید درخواستهای خرید و تعمیر و همکاری جدی با راهنمایی و رانندگی در خصوص تعویض پلاک و صدور اسناد خودروهای دانشکده

-اقدامات لازم در خصوص بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث خودروهای دانشکده

-نظارت بر ثبت هزینه های خرید و تعمیر خودروهای دانشکده در شناسنامه فنی خودروها

-نوشتن برنامه کشیک رانندگان در ساعت غیر اداری

-نظارت کردن بر تحول و تحویل اتومبیل های اداری

-صدور حکم ماموریت جهت رانندگان دانشکده

-کنترل و نظارت ورود و خروج رانندگان بخش دولتی و خصوصی

-هماهنگی با کارشناس دانشکده جهت رزرو بلیط پرسنل جهت ماموریت

-صدور گواهی کارکرد رانندگان بخش خصوصی

-بررسی نامه های اتوماسیون اداری و پیگیری آنها در جهت هر چه بهتر سرویس دادن به پرسنل

پیگیری امور اداری نقلیه