امور قراردادها

 

شرح وظایف واحد قرارداد ها :

۱- انجام امور مربوط به مناقصه

۲- انجام امور مربوط به مزایده

۳- انجام امور مربوط به ترک تشریفات.

۴- تهیه استعلام بهاء.

۵- تهیه و تنظیم مفاد کلیه قراردادها.

۶- تهیه و تنظیم و استخراج آنالیز قیمت پایه.

۷- رسیدگی به اجرای مفاد قراردادها و بخشنامه ها در واحدهای تابعه.

۸- نظارت بر اجرای دستورالعمل ها و رسیدگی به حجم قراردادها.

۹- نظارت بر عملکرد شرکتهای طرف قرارداد با دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گراش. 

۱۰- برنامه ریزی و تلاش جهت واگذاری کلیه امور قابل واگذاری به بخش خصوصی.

۱۱- وارد نمودن اطلاعات مربوط مناقصه/مزایده/ترک تشریفات به سایت ملی مناقصات و سایتهای مربوطه.

۱۲- هماهنگی زمان برگزاری جلسات مناقصه/مزایده/ترک تشریفات

۱۳- سایر امورات محوله.