آگهی مناقصه عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش

(( آگهی مناقصه عمومی به شماره ۰۶/۹۹/م/گ ))

 

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در نظر دارد (انجام خدمات پرستاری- خدمات مشاغل بهداشتی-انجام خدمات کمک پرستاری –انجام خدمات تنظیفات واحدها  -انجام خدمات منشی– فعالیتهای تاسیسات – تامین نیروی بهداشتی درمانی –انجام خدمات کارشناسان اداری تامین سرویس ایاب و ذهاب واحدهای تحت پوشش) خود را برای مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی به شرکت های ذی صلاح واگذار نماید .

      از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید در زمان های ذکر شده نسبت به دریافت و اعاده اسناد مناقصه اقدام نمایند .

  • توزیع اسناد مناقصه : از تاریخ پنجم لغایت دوازدهم اسفندماه به مدت ۷ روز از طریق سایت دانشکده علوم پزشکی گراش و سایت ملی مناقصات .
  • اعاده اسناد مناقصه: در ساعت های اداری از تاریخ سیزدهم لغایت  لغایت بیست و پنجم اسفند ماه  به مدت ۱۰ روز کاری به آدرس:
  • گراش، بلوار سرداران ، خیابان دانشگاه ، بلوار دانشجو ، دفتر حراست دانشکده علوم پزشکی
  • مبلغ تضمین سپرده شرکت در مناقصه : سپرده شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به شماره حساب ۴۷۴۴۳۰۸۹۰۷ بانک ملت شعبه گراش بنام دریافت و پرداخت سپرده دانشکده علوم پزشکی گراش با ذکر نام شرکت واریز گردد.
  • محل بازگشایی پاکت ها : دفتر مدیریت پشتیبانی دانشکده
  • زمان بازگشایی پاکت ها : بیست و ششم اسفندماه ۹۹

   متقاضیان می توانند در مهلت مشخص شده جهت رویت آگهی و دریافت اسناد به سایت ملی مناقصات http://iets.mporg.ir  و یا به سایت دانشکده علوم پزشکی گراش www.gerums.ac.ir  مراجعه  نمایند .

 

دریافت اسناد آگهی مناقصه