آگهی مناقصه عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در نظر دارد (انجام خدمات پرستاری- خدمات مشاغل بهداشتی-انجام خدمات کمک پرستاری –انجام خدمات تنظیفات واحدها  -انجام خدمات منشی– فعالیتهای تاسیسات – تامین نیروی بهداشتی درمانی –انجام خدمات کارشناسان اداری تامین سرویس ایاب و ذهاب واحدهای تحت پوشش) خود را برای مدت یکسال از طریق مناقصه عمومی به شرکت های ذی صلاح واگذار نماید.

 از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید در زمان های ذکر شده نسبت به دریافت و اعاده اسناد مناقصه اقدام نمایند .

 

توزیع اسناد مناقصه : از تاریخ هشتم مردادماه  لغایت ۱۴ مرداد ماه به مدت ۷ روز از طریق سایت دانشکده علوم پزشکی گراش و سایت ملی مناقصات .

اعاده اسناد مناقصه: در ساعت های اداری از تاریخ  ۱۴ مردادماه لغایت ۲۶ مردادماه  به مدت ۱۰  روز به آدرس:

گراش، بلوار سرداران ، خیابان دانشگاه ، بلوار دانشجو ، دفتر حراست دانشکده علوم پزشکی

 

مبلغ تضمین سپرده شرکت در مناقصه : سپرده شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به شماره حساب ۴۷۴۴۳۰۸۹۰۷ بانک ملت شعبه گراش بنام دریافت و پرداخت سپرده دانشکده علوم پزشکی گراش با ذکر نام شرکت واریز گردد.

محل بازگشایی پاکت ها : دفتر مدیریت پشتیبانی دانشکده

زمان بازگشایی پاکت ها : در تاریخ ۲۷ مردادماه 

 

متقاضیان می توانند در مهلت مشخص شده جهت رویت آگهی و دریافت اسناد به سایت ملی مناقصات http://iets.mporg.ir  و یا به سایت دانشکده علوم پزشکی گراش www.gerums.ac.ir  مراجعه  نمایند.

 

دریافت فایل های اسناد مناقصه

[wpdiscuz_comments]
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x