مدیر روابط عمومی

مدیر روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی گراش

 

مهدی خوشبخت

سمت : مدیر روابط عمومی

مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت

پست الکترونیک : pure@gerums.ac.ir

تلفن تماس : 07152448109    داخلی 213

khoshbakht