معرفی کارشناسان

کارشناس نرم افزار و اینترنت

مهندس مسلم محمدی

سمت : کارشناس نرم افزار و اینترنت

مدرک تحصیلی : مهندسی تکتولوژی نرم افزار کامپیوتر

پست الکترونیک : info@gerums.ac.ir

تلفن محل کار :   ۹ الی ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۱   داخلی ۲۱۱

  moamadi-moslem
     

 کارشناس فناوری اطلاعات

مهندس عبدالمهدی قنبری

سمت : کارشناس فناوری اطلاعات

مدرک تحصیلی : مهندسی نرم افزار

پست الکترونیک :

تلفن محل کار : ۹ الی ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۱   داخلی ۲۱۱

   ۲۵۰۰۰۳۴۴۵۳

 کارشناس آمار و فناوری اطلاعات

مهندس طیبه قوامی

سمت : کارشناس آمار و فناوری اطلاعات

مدرک تحصیلی : مهندسی نرم افزار کامپیوتر

پست الکترونیک : amar@gerums.ac.ir

تلفن محل کار :   ۹ الی ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۱   داخلی ۲۸۲

   qavami_t