معاون درمان

golestanal

 

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

 

دکتر علیرضا گلستان

سمت : معاون درمان

مدرک تحصیلی : دکترای عمومی

پست الکترونیک : darman@gerums.ac.ir

تلفن تماس : 07152442526      داخلی : 324