معاون درمان

 

 

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

 

دکتر منوچهر حیدری

سمت : معاون درمان

مدرک تحصیلی : 

پست الکترونیک : darman@gerums.ac.ir

تلفن تماس : ۰۷۱۵۲۴۴۲۵۲۶      داخلی :