معاون درمان

 

 

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

دکتر سیدجواد محقق

سمت : معاون درمان

مدرک تحصیلی : دکترای عمومی

پست الکترونیک :

تلفن تماس : ۰۷۱۵۲۴۵۲۳۳۹