معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

 معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

دکتر محمد جعفری

سمت : معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

مدرک تحصیلی :

پست الکترونیک :

تلفن تماس : ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۳  داخلی ۲۷۴