معاون توسعه مدیریت و منابع

 

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

مهدی محسن زاده

سمت : معاون توسعه مدیریت و منابع

مدرک تحصیلی :

پست الکترونیک : mohsenzadeh@gerums.ac.ir

تلفن تماس : ۰۷۱۵۲۴۵۲۳۳۹ 

 mohsenzadeh