دبیرخانه امور هیات علمی

دبیرخانه امور هیأت علمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

مهدی خوشبخت

سمت : مدیر روابط عمومی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت

پست الکترونیک : pure@gerums.ac.ir

تلفن تماس : ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۹    داخلی ۲۸۴