مدیریت فرهنگی

مدیر فرهنگی دانشکده علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی گراش

مهدی خوشبخت

سمت : مدیر فرهنگی

مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت

پست الکترونیک : pure@gerums.ac.ir

تلفن تماس : ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۹    داخلی ۲۱۳

khoshbakht_mehdi (2)