مدیریت فرهنگی

مدیر فرهنگی دانشکده علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی گراش

سجاد پوریوسف

سمت : مدیر فرهنگی

مدرک تحصیلی : کاذرشناس ارشد پرستاری

پست الکترونیک : pouryousef@gerums.ac.ir

تلفن تماس : ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۹    داخلی ۲۵۱