مدیریت فرهنگی

مدیر فرهنگی دانشکده علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی گراش

علی دانشور

سمت: سرپرست مدیریت فرهنگی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش

پست الکترونیک:

تلفن تماس: ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۸   داخلی ۲۰۷