اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان

اداره نظارت و اعتباربخشی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

محمدرضا فتحی

سمت: سرپرست اداره نظارت، اعتباربخشی و صدور پروانه ها

مدرک تحصیلی: کارشناس علوم آزمایشگاهی

پست الکترونیک: parvaneh@gerums.ac.ir

تلفن تماس: ۰۷۱۵۲۴۴۲۰۰۲ داخلی: ۳۵۸