اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان

مسئول اداره نظارت و اعتبازبخشی امور درمان معاونت درمان

 

هوشنگ آزادی فکر
سمت : مسئول اداره نظارت و اعتباربخشی امور درمان

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

پست الکترونیکی:

تلفن : ۰۷۱۵۲۴۴۲۰۰۲