اداره امور پشتیبانی

مدیریت امور پشتیبانی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

 

عبدالهادی زائری
سمت: مدیر امور پشتیبانی دانشکده علوم پزشکی گراش
تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
شماره تماس :۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۶   داخلی۲۱۸
zaeri

 

سوابق مدیریتی:

-مسئول امور مالی علوم پزشکی جهرم از سال ۹۳-۸۷

-مدیر توسعه سازمان و تحول اداری علوم پزشکی گراش ۹۴ تا کنون

-قائم مقام برنامه ریزی عملیاتی و مدیرپایش علوم پزشکی گراش ۹۴ تا کنون

-قائم مقام معاون توسعه مدیریت و منابع علوم پزشکی گراش ۹۶-۹۵

-مدیریت امور خدمات پشتیبانی و رفاهی علوم پزشکی گراش ۹۵ تا کنون

 

شرح وظایف مدیریت خدمات پشتیبانی و رفاهی:

۱– بهبود روش ها و ارتقای کیفیت خدمات

۲- استفاده بهینه از فرصت ها و رفع تهدیدها در حوزه خدمات پشتیبانی 

۳- منطقی سازی هزینه‌های خدمات پشتیبانی واحدهای تابعه

۴- برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی 

۵- برنامه ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیر ضروری

۶- سازماندهی،تعیین شرح وظایف،تقسیم کار،تعیین حدود اختیارات و تفویض اختیار در بین ادارات تابعه

۷- هماهنگی و نظارت کامل به عملکرد واحدهای تحت پوشش مدیریت خدمات پشتیبانی

۸-‌ پیش بینی نیازهای دانشکده از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعیین هزینه آنها

۹- برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی،انبارداری،تعمیرات و نگهداری ساختمانی و خودروها

۱۰-نظارت و ارزیابی امور پشتیبانی و رفاهی واحد های تابعه دانشکده

۱۱-مشارکت و تدوین برنامه های عملیاتی مدیریت پشتیبانی و رفاهی

۱۲-انجام کلیه امور مناقصات و مزایده

۱۳-رسیدگی و تایید صورت وضعیت پیمانکاران

۱۴-اجرای قوانین و مقررات آیین نامه هاو دستورالعمل های رفاهی و بیمه کارکنان

۱۵-کنترل و نظارت بر عملکرد کارکنان تحت سرپرستی