جواب دهی تست کرونا

جواب دهی تست کرونا (ویژه افراد تست منفی)

 

کد پیگیری افرادی که در تاریخ  چهارشنبه ۱۱ تیر تست داده اند و جواب تست آن ها منفی بوده

دریافت فایل


کد پیگیری افرادی که در تاریخ دوشنبه ۹ تیر  و سه شنبه ۱۰ تیر تست داده اند و جواب تست آن ها منفی بوده

دریافت فایل


 

کد پیگیری افرادی که در تاریخ یکشنبه ۸ تیر تست داده اند و جواب تست آن ها منفی بوده

دریافت فایل


کد پیگیری افرادی که در تاریخ شنبه ۷ تیر تست داده اند و جواب تست آن ها منفی بوده

دریافت فایل


کد پیگیری افرادی که در تاریخ پنجشنبه ۵ تیر تست داده اند و جواب تست آن ها منفی بوده

دریافت فایل


کد پیگیری افرادی که در تاریخ چهارشنبه ۴ تیر تست داده اند و جواب تست آن ها منفی بوده

دریافت فایل


کد پیگیری افرادی که در تاریخ سه شنبه ۳ تیر تست داده اند و جواب تست آن ها منفی بوده

دریافت فایل


کد پیگیری افرادی که در تاریخ دوشنبه ۲ تیر تست داده اند و جواب تست آن ها منفی بوده

دریافت فایل


کد پیگیری افرادی که در تاریخ یکشنبه یک تیر تست داده اند و جواب تست آن ها منفی بوده

دریافت فایل


کد پیگیری افرادی که در تاریخ شنبه ۳۱ خرداد تست داده اند و جواب تست آن ها منفی بوده

دریافت فایل


کد پیگیری افرادی که در تاریخ پنج شنبه ۲۹خرداد تست داده اند و جواب تست آن ها منفی بوده

دریافت فایل


کد پیگیری افرادی که در تاریخ چهارشنبه ۲۸ خرداد تست داده اند و جواب تست آن ها منفی بوده

دریافت فایل


کد پیگیری افرادی که در تاریخ سه شنبه ۲۷خرداد تست داده اند و جواب تست آن ها منفی بوده

دریافت فایل


کد پیگیری افرادی که در تاریخ دوشنبه ۲۶ خرداد تست داده اند و جواب تست آن ها منفی بوده

دریافت فایل


کد پیگیری افرادی که در تاریخ یکشنبه ۲۵ خرداد تست داده اند و جواب تست آن ها منفی بوده

دریافت فایل


کد پیگیری افرادی که در تاریخ شنبه ۲۴ خرداد تست داده اند و جواب تست آن ها منفی بوده

دریافت فایل


کد پیگیری افرادی که در تاریخ پنجشنبه ۲۲ خرداد تست داده اند و جواب تست آن ها منفی بوده

دریافت فایل


کد پیگیری افرادی که در تاریخ چهارشنبه ۲۱ خرداد تست داده اند و جواب تست آن ها منفی بوده

دریافت فایل