جواب دهی تست کرونا

نتایج آزمایش _جواب دهی تست کرونا (ویژه افراد تست مثبت و منفی)

جواب تست ها (مهرماه ۱۳۹۹)

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی

 

جواب تست های روز پنجشنبه سوم مهرماه                                       دریافت فایل

جواب تست های روز چهارشنبه دوم مهرماه                                       دریافت فایل

جواب تست های روز سه شنبه یکم مهرماه                                       دریافت فایل


افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی

 

جواب تست های روزانه ، پس از ارسال به روابط عمومی در این قسمت بارگذاری می شود:

 

جواب تست های روز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه                                      دریافت فایل      

جواب تست های روز چهارشنبه و پنج شنبه  ۲۶ و ۲۷ شهریور ماه               دریافت فایل

جواب تست های  روز شنبه ۲۹ شهریور ماه                                           دریافت فایل

جواب تست های روز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه                                         دریافت فایل

جواب تست های روز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه                                         دریافت فایل

 


کد پیگیری افرادی که در تاریخ  ” دو شنبه ۲۴ شهریورماه ” تست داده اند 

دریافت فایل

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی


 

کد پیگیری افرادی که در تاریخ  ” یکشنبه ۲۳  شهریورماه ” تست داده اند 

دریافت فایل

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی


کد پیگیری افرادی که در تاریخ  ” شنبه ۲۲  شهریورماه ” تست داده اند 

دریافت فایل

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی


کد پیگیری افرادی که در تاریخ های ” چهارشنبه و پنج شنبه ، ۱۹ و ۲۰ شهریورماه ” تست داده اند 

دریافت فایل

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی


کد پیگیری افرادی که در تاریخ ” سه شنبه، هجدهم شهریورماه ” تست داده اند 

دریافت فایل

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی


کد پیگیری افرادی که در تاریخ ” یکشنبه و دوشنبه ، ۱۶ و ۱۷ شهریورماه ” تست داده اند 

دریافت فایل

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی


کد پیگیری افرادی که در تاریخ ” شنبه، پانزدهم شهریورماه ” تست داده اند 

دریافت فایل

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی


کد پیگیری افرادی که در تاریخ ” پنجشنبه ، سیزدهم شهریورماه ” تست داده اند 

دریافت فایل

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی


کد پیگیری افرادی که در تاریخ ” چهارشنبه، دوازدهم شهریورماه ” تست داده اند 

دریافت فایل

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی


کد پیگیری افرادی که در تاریخ ” سه شنبه ، یازدهم شهریورماه ” تست داده اند 

دریافت فایل

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی


کد پیگیری افرادی که در تاریخ ” دوشنبه، دهم شهریورماه ” تست داده اند 

دریافت فایل

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی


کد پیگیری افرادی که در تاریخ ” پنجشنبه ، ششم شهریورماه ” تست داده اند 

دریافت فایل

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی


کد پیگیری افرادی که در تاریخ ” چهارشنبه ، پنجم شهریورماه ” تست داده اند 

دریافت فایل

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی