جواب دهی تست کرونا

نتایج آزمایش _جواب دهی تست کرونا (ویژه افراد تست مثبت و منفی)

جواب تست ها (آبان ماه ۱۳۹۹)

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

 

برای اطلاع از آموزش ها و اصول صحیح قرنطینه روی لینک زیر کلیک کنید

 

اصول صحیح قرنطینه خانگی

جواب تست های روز های دوشنبه ۱۰  آذرماه                             دریافت فایل

جواب تست های روز های شنبه و یکشنبه، ۸ و ۹  آذرماه                       دریافت فایل

جواب تست های روز پنجشنبه، ۶ آذرماه                                            دریافت فایل

جواب تست های روز چهارشنبه ، ۵ آذرماه                                        دریافت فایل

جواب تست های روز سه شنبه چهارم آذرماه                                    دریافت فایل

جواب تست های روز دوشنبه سوم آذرماه                                        دریافت فایل

جواب تست های روز یکشنبه دوم آذرماه                                         دریافت فایل

جواب تست های روز شنبه یکم آذرماه                                            دریافت فایل

 

 

 

 

جواب تست های روز چهارشنبه و پنجشنبه  ،۲۸ و ۲۹ آبان ماه              دریافت فایل

جواب تست های روز دوشنبه و سه شنبه  ،۲۶و۲۷  آبان ماه                دریافت فایل

جواب تست های روز یکشنبه ، بیست و پنجم آبان ماه                      دریافت فایل

جواب تست های روز شنبه ، بیست و چهارم آبان ماه                        دریافت فایل

 

جواب تست های روز پنج شنبه ، بیست و دوم آبان ماه                     دریافت فایل

جواب تست های روز چهار شنبه ، بیست و یکم آبان ماه                     دریافت فایل

جواب تست های روز سه شنبه ، بیستم آبان ماه                              دریافت فایل

جواب تست های روز دوشنبه ، نوزدهم آبان ماه                              دریافت فایل

جواب تست های روز یکشنبه ، هجدهم آبان ماه                             دریافت فایل

 

مهم: با توجه به اخلال در سیستم اعلام نتایج روزانه تست های کرونا به اطلاع میرساند ، افرادی که تست انها مثبت می شود نهایتا تا ۲۴ ساعت پس از انجام تست بصورت تلفنی به انها اطلاع داده می شود و افرادی که با آنها تماس گرفته نمی شود تست آنها منفی است،  اما این افراد نیز می توانند جهت اطلاع کامل ، در ساعت اداری با تلفن ۵۲۴۵۱۰۳۳ داخلی ۲۰۵ تماس بگیرند.

 

جواب تست های روز یکشنبه ، یازدهم آبان ماه                               دریافت فایل

جواب تست های روز شنبه ، دهم آبان ماه                                     دریافت فایل

جواب تست های روز پنج شنبه ،هشتم آبان ماه                              دریافت فایل

جواب تست های روز چهارشنبه ،هفتم آبان ماه                               دریافت فایل

جواب تست های روز سه شنبه ، ششم آبان ماه                               دریافت فایل

جواب تست های روز دوشنبه ، پنجم آبان ماه                                  دریافت فایل

جواب تست های روز شنبه ، سوم  آبان ماه                                    دریافت فایل

جواب تست های روز پنجشنبه ، اول آبان ماه                                  دریافت فایل

 

 

 


جواب تست های روز چهارشنبه سی ام  مهرماه                                  دریافت فایل

جواب تست های روز سه شنبه بیست و نهم مهرماه                            دریافت فایل

جواب تست های روز دوشنبه بیست و هشتم مهرماه                           دریافت فایل

جواب تست های روزهای پنجشنبه و یکشنبه ، ۲۴ و ۲۷مهرماه               دریافت فایل

جواب تست های روز  چهارشنبه بیست و سوم مهرماه.                         دریافت فایل

جواب تست های روز  سه شنبه بیست و دوم مهرماه.                          دریافت فایل

جواب تست های روز  دوشنبه بیست و یکم مهرماه                             دریافت فایل

جواب تست های روز  یکشنبه بیستم مهرماه                                     دریافت فایل

 
 
جواب تست های روزهای چهارشنبه و شنبه ، ۱۶ و ۱۹  مهرماه               دریافت فایل

جواب تست های روز سه شنبه پانزدهم مهرماه                                  دریافت فایل

جواب تست های روز دوشنبه چهاردهم  مهرماه                                 دریافت فایل

جواب تست های روز یکشنبه سیزدهم  مهرماه                                  دریافت فایل

جواب تست های روز شنبه دوازدهم  مهرماه                                     دریافت فایل

 

جواب تست های روز پنجشنبه دهم  مهرماه                                     دریافت فایل

جواب تست های روز چهارشنبه نهم ماه                                           دریافت فایل

جواب تست های روز سه شنبه هشتم مهرماه                                    دریافت فایل

جواب تست های روز دوشنبه هفتم مهرماه                                       دریافت فایل

جواب تست های روز یکشنبه ششم مهرماه                                       دریافت فایل

جواب تست های روز شنبه پنجم مهرماه                                          دریافت فایل

 

جواب تست های روز پنجشنبه سوم مهرماه                                      دریافت فایل

جواب تست های روز چهارشنبه دوم مهرماه                                      دریافت فایل

جواب تست های روز سه شنبه یکم مهرماه                                       دریافت فایل


افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی

 

جواب تست های روزانه ، پس از ارسال به روابط عمومی در این قسمت بارگذاری می شود:

 

جواب تست های روز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه                                      دریافت فایل      

جواب تست های روز چهارشنبه و پنج شنبه  ۲۶ و ۲۷ شهریور ماه               دریافت فایل

جواب تست های  روز شنبه ۲۹ شهریور ماه                                           دریافت فایل

جواب تست های روز یکشنبه ۳۰ شهریور ماه                                         دریافت فایل

جواب تست های روز دوشنبه ۳۱ شهریور ماه                                         دریافت فایل

 


کد پیگیری افرادی که در تاریخ  ” دو شنبه ۲۴ شهریورماه ” تست داده اند 

دریافت فایل

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی


 

کد پیگیری افرادی که در تاریخ  ” یکشنبه ۲۳  شهریورماه ” تست داده اند 

دریافت فایل

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی


کد پیگیری افرادی که در تاریخ  ” شنبه ۲۲  شهریورماه ” تست داده اند 

دریافت فایل

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی


کد پیگیری افرادی که در تاریخ های ” چهارشنبه و پنج شنبه ، ۱۹ و ۲۰ شهریورماه ” تست داده اند 

دریافت فایل

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی


کد پیگیری افرادی که در تاریخ ” سه شنبه، هجدهم شهریورماه ” تست داده اند 

دریافت فایل

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی


کد پیگیری افرادی که در تاریخ ” یکشنبه و دوشنبه ، ۱۶ و ۱۷ شهریورماه ” تست داده اند 

دریافت فایل

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی


کد پیگیری افرادی که در تاریخ ” شنبه، پانزدهم شهریورماه ” تست داده اند 

دریافت فایل

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی


کد پیگیری افرادی که در تاریخ ” پنجشنبه ، سیزدهم شهریورماه ” تست داده اند 

دریافت فایل

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی


کد پیگیری افرادی که در تاریخ ” چهارشنبه، دوازدهم شهریورماه ” تست داده اند 

دریافت فایل

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی


کد پیگیری افرادی که در تاریخ ” سه شنبه ، یازدهم شهریورماه ” تست داده اند 

دریافت فایل

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی


کد پیگیری افرادی که در تاریخ ” دوشنبه، دهم شهریورماه ” تست داده اند 

دریافت فایل

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی


کد پیگیری افرادی که در تاریخ ” پنجشنبه ، ششم شهریورماه ” تست داده اند 

دریافت فایل

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی


کد پیگیری افرادی که در تاریخ ” چهارشنبه ، پنجم شهریورماه ” تست داده اند 

دریافت فایل

افرادی که تست آنها مثبت هست و خانواده ی این افراد لطفا فایل زیر را نیز دانلود کنند

اصول صحیح قرنطینه خانگی