بازدید سرپرست دانشکده از کلینیک تخصصی دندانپزشکی

به گزارش روابط عمومی ، سرپرست دانشکده علوم پزشکی گراش از کلینیک تخصصی دندانپزشکی گراش بازدید کرد.

دکتر محمد نبی محمدی ، سرپرست دانشکده علوم پزشکی گراش، با حضور در کلینیک تخصص دندانپزشکی بیمارستان، ضمن بررسی مدارک بیماران ، از نزدیک در جریان خدمات ارائه شده این مرکز به بیماران قرار گرفت.