آگهی مزایده عمومی فروش اموال اسقاطی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در نظر دارد اموال اسقاطی و غیرقابل استفاده/ ضایعاتی خود را به فروش برساند لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید در زمان های ذیل نسبت به دریافت و اعاده اسناد مزایده اقدام نمایند.

توزیع اسناد: از تاریخ ۹۶/۱۲/۱۲ لغایت ۹۶/۱۲/۱۶ بمدت ۵ روز

اعاده اسناد: در ساعت های اداری از تاریخ ۹۶/۱۲/۱۹ لغایت ۹۶/۱۲/۲۰  

محل بازگشایی پاکتها :  دفتر مدیریت پشتیبانی دانشکده

تاریخ بازگشایی : ۹۶/۱۲/۲۱

متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارک و اسناد به دفتر مدیریت پشتیبانی دانشکده به آدرس بلوار امام حسین، بلوار دانشجو، دانشکده علوم پزشکی گراش مراجعه نمایند .

مدیریت پشتیبانی دانشکده علوم پزشکی

و خدمات بهداشتی درمانی گراش