آگهی پذیرش نیرو بصورت شرکتی

شرکت های خدماتی غیر دولتی طرف قرارداد با دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در نظر دارد جهت تأمین و تکمیل نیروی مورد نیازخود در( بیمارستان– مرکز بهداشت– ستاد مرکزی) به استناد مجوزهای معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت تعداد ۱۳ نفر از افراد واجدالشرایط را از طریق مصاحبه و گزینش به صورت شرکتی با در نظر گرفتن شرایط مندرج بکارگیری نماید.

 

برای کسب اطلاع از شرایط ثبت نام اینجا کلیک نمایید.

دفتر مدیریت پشتیبانی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش