انتخاب سخنران برتر از دانشکده علوم پزشکی گراش

هشتمین کنگره کمیته تحقیقات  دانشجویی جهرم و شبکه همکار جنوب در تاریخ ۱۲و ۱۳ بهمن ماه ۹۶ در دانشکده علوم پزشکی جهرم برگزار شد.در این کنگره ؛ پانل های مختلف بیماری های واگیر و غیرواگیر؛ارتقا سلامت؛بهداشت محیط ؛طب سنتی؛علوم پیراپزشکی؛کشف دارو و علوم پایه همراه با ارایه ۱۳۵ پوستر حضوری و سخنرانی ۳۹نفر از  دانشجویان برگزار شد. در بخش سخنرانی در محور ویژه کنگره بخش “بیماری های واگیر ” خانم المیرا زارعی 

با عنوان مقاله  Roleof bacterial agents in newborn babies with septicemia به عنوان ” سخنران برتر”  انتخاب شد.

این تحقیق با همکاری  علی یار پیروزی،مسعود خواجه زاده و حسین فروزنده انجام شده بود.