اطلاعیه اداره رفاه دانشجویان (ثبت خوابگاه و وام تحصیلی)

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام تحصیلی

دانشجویان که متقاضی وام تحصیلی هستند جهت ثبت درخواست وام تحصیلی از تاریخ ۱۰ لغایت ۲۵ بهمن  به سایت دانشکده علوم پزشکی گراش(صندوق رفاه دانشجویان ) مراجعه ،ودرخواست خود را ثبت نمایید.

تاریخ ثبت درخواست به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

تذکر :ثبت معدل ترم جاری  و واحد دقیق الزامی میبا شد ودر صورت مغایرت با آموزش وام به آنها تعلق نمیگیرد .

دانشجویانی که برای اولین بار درخواست وام میدهند، داشتن حساب در بانک تجارت مرکزی گراش وتحویل به اداره رفاه دانشجویان الزامی میباشد

اولویت برای دریافت وام با کسانی می باشد که زودتر ثبت نام نمایند وپرونده آنها مشکلی نداشته باشد.

اطلاعیه ثبت خوابگاه ترم بهمن 

ثبت خوابگاه ترم بهمن ۹۶برای کلیه دانشجویان الزامیست

قابل توجه دانشجویان

جهت ثبت درخواست خوابگاه به سایت دانشکده علوم پزشکی گراش (صندوق رفاه دانشجویان )مراجعه نمایند.وپس ازورودبا شماره دانشجویی وکدملی از منوی ثبت درخواست خوابگاه ،درخواست خود را ثبت نمایند .

مهلت ثبت درخواست:۱۰ لغایت ۲۰ بهمن ماه 

دانشجویانی که درخواست خودرا ثبت نکنند خوابگاه به آنها تعلق نمیگیرد .

دانشجویانی که تعهد محضری تحویل نداده اند خوابگاه به آنها تعلق نمیگیرد.