آگهی مناقصه واگذاری خدمات در دانشکده علوم پزشکی گراش

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در نظر دارد (انجام خدمات کمک پرستاری – انجام خدمات تنظیفات و منشی– انجام تامین نیروی خدمات اجتماعی واحدهای تحت پوشش) خود را برای مدت پنج ماه از طریق مناقصه عمومی به شرکت های ذی صلاح واگذار نماید .
      از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید در زمان های ذکر شده نسبت به دریافت و اعاده اسناد مناقصه اقدام نمایند .

  • توزیع اسناد مناقصه: از تاریخ ۹۶/۱۰/۱۷ لغایت ۹۶/۱۰/۲۴ به مدت هشت روز از طریق سایت دانشکده علوم پزشکی گراش و سایت ملی مناقصات .

  • اعاده اسناد مناقصه: در ساعت های اداری از تاریخ ۹۶/۱۰/۲۵ لغایت ۹۶/۱۱/۰۴ به مدت ۱۰ روز به آدرس:

  • گراش، بلوار سرداران ، خیابان دانشگاه ، بلوار دانشجو ، دفتر حراست دانشکده علوم پزشکی

  • مبلغ تضمین سپرده شرکت در مناقصه: سپرده شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به شماره حساب ۴۷۴۴۳۰۸۹۰۷ بانک ملت شعبه گراش بنام دریافت و پرداخت سپرده با ذکر نام شرکت واریز گردد.

  • محل بازگشایی پاکت ها: دفتر مدیریت پشتیبانی دانشکده

  • زمان بازگشایی پاکت ها: در بازه زمانی ۹۶/۱۱/۰۷ لغایت ۹۶/۱۱/۰۹

   متقاضیان می توانند در مهلت مشخص شده جهت رویت آگهی و دریافت اسناد به سایت ملی مناقصات http://iets.mporg.ir  و یا به سایت دانشکده علوم پزشکی گراش www.gerums.ac.ir  مراجعه نمایند.


دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز


مدیریت پشتیبانی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش