کانال‌های رسمی دانشکده علوم پزشکی گراش در تلگرام


کانال دانشکده علوم پزشکی                                             t.me/gerums


کانال معاونت دانشجویی فرهنگی                         t.me/gerash_mefda


کانال معاونت درمان                                           t.me/darman_gerums


کانال معاونت بهداشت                                            t.me/healthgerash