آگهی مزایده عمومی واگذاری بوفه دانشکده پیراپزشکی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در نظر دارد جهت رفاه  و خدمات رسانی بهتر به دانشجویان و کارکنان خود، ۲ باب بوفه دانشجویی ( فروش مواد غذایی) در محل ساختمان آموزشی و ساختمان سلف سرویس دانشکده پیراپزشکی بصورت اجاره  به بخش خصوصی واگذار نماید.

لازم بذکر است بوفه‌ی ساختمان آموزشی می بایست توسط برنده مزایده طبق نظر واحد تکمیل و تجهیز نموده و از محل پرداخت اجاره کسر می گردد.

 لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید تا تاریخ ذکر شده نسبت به دریافت شرایط و اعاده اسناد مزایده اقدام نمایند.

توزیع اسناد: از تاریخ ۲۹/۰۷/۹۶ لغایت ۰۳/۰۸/۹۶ بمدت ۵ روز

اعاده اسناد: در ساعت های اداری از تاریخ ۰۶/۰۸/۹۶ لغایت ۱۴/۰۸/۹۶ بمدت ۹ روز

محل بازگشایی پاکت ها:  دفتر مدیریت پشتیبانی دانشکده

تاریخ بازگشایی: تاریخ ۱۵/۰۸/۹۶

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتربه دفتر مدیریت پشتیبانی دانشکده مراجعه یا با شماره تماس ۵۲۴۴۸۱۰۰ تماس حاصل نمایند.