اطلاعیه وام ضروری عادی و وام تحصیلی دانشجویی

اداره رفاه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی گراش، در اطلاعیه ای زمان ثبت نام  و شرایط وام ضروری عادی و وام تحصیلی را منتشر کرد.

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام ضروری عادی:

جهت ثبت درخواست وام ضروری عادی از تاریخ ۸ مهرماه لغایت ۱۵ آبانماه  به سایت دانشکده علوم پزشکی گراش(صندوق رفاه دانشجویان ) مراجعه ،ودرخواست خود را ثبت نمایید.

 

دانشجویان متقاضی وام ضروری عادی باید ۱۲ماه از شروع تحصیلشان گذشته باشد .

تاریخ ثبت درخواست به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

*دانشجویان جهت اطلاع از سایر وامهای ضروری به پورتال ثبت وام یا اداره رفاه دانشجویان دانشکده مراجعه نمایند.

تذکر :ثبت معدل ترم قبل و کل واحد گذرانده  دقیق الزامی میبا شد ودر صورت مغایرت با آموزش وام به آنها تعلق نمیگیرد .

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام تحصیلی:

دانشجویان که متقاضی وام تحصیلی هستند جهت ثبت درخواست وام تحصیلی از تاریخ ۸ مهرماه لغایت ۲۰ مهرماه  به سایت دانشکده علوم پزشکی گراش(صندوق رفاه دانشجویان ) مراجعه ،ودرخواست خود را ثبت نمایید.

تاریخ ثبت درخواست به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

تذکر :ثبت معدل ترم جاری  و واحد دقیق الزامی میبا شد ودر صورت مغایرت با آموزش وام به آنها تعلق نمیگیرد .

دانشجویانی که برای اولین بار درخواست وام میدهند، داشتن حساب در بانک تجارت مرکزی گراش وتحویل به  اداره رفاه دانشجویان الزامی میباشد.

اولویت برای دریافت وام با کسانی می باشد که زودتر ثبت نام نمایند وپرونده آنها مشکلی نداشته باشد.