آگهی پذیرش شرکتی متصدی امور پذیرش

شرکت خدماتی غیردولتی طرف قرارداد با دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گراش در نظر دارد برای تکمیل نیروی مورد نیاز خود در مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی (ع) از طریق برگزاری مصاحبه تخصصی به استناد مجوز شماره ۹۳۳/۴۰۰/د/۹۶ مورخ ۲۲/۰۳/۹۶ معاونت محترم توسعه تعداد ۴ نفر از افراد واجدالشرایط را بصورت شرکتی با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ذیل بکارگیری نماید:

 

برای کسب اطلاع از شرایط ثبت نام اینجا کلیک نمایید.

 

دفتر مدیریت پشتیبانی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش