آگهی مزایده عمومی اجاره مکان جهت مهد کودک در دانشکده پیراپزشکی گراش

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در نظر دارد یک واحد ساختمان در دانشکده پیراپزشکی جهت برپایی مهدکودک را از طریق مزایده عمومی و بصورت اجاره واگذار نماید .

توزیع اسناد و شرایط مزایده: از تاریخ ۹۶/۰۶/۲۸  لغایت ۹۶/۰۷/۰۲ به مدت ۶ روز

اعاده اسناد مزایده: از تاریخ ۹۶/۰۷/۰۳  لغایت پایان وقت اداری ۹۶/۰۷/۱۲ به مدت ۱۰ روز

محل توزیع اسناد: دفتر مدیریت پشتیبانی دانشکده  

محل تحویل مدارک: دفتر حراست دانشکده علوم پزشکی

تضمین شرکت در مزایده: مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صورت واریز وجه نقد به حساب جاری ۴۷۴۴۳۰۸۹۰۷ بانک ملت بنام دریافت و پرداخت سپرده

محل و زمان بازگشایی: تاریخ ۹۶/۰۷/۱۵  درمدیریت پشتیبانی دانشکده علوم پزشکی  گراش

 

مدیریت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گراش