آگهی مزایده عمومی واگذاری خدمات چاپ و تکثیر

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در نظر دارد جهت رفاه  و خدمات رسانی بهتر به دانشجویان خود،یک باب فروشگاه جهت امور چاپ و تکثیر، فروش کتاب، ارائه نشریات و… در محل دانشکده پیراپزشکی بصورت اجاره به بخش خصوصی واگذار نماید.

 لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید تا تاریخ ذکر شده نسبت به دریافت شرایط و اعاده اسناد مزایده اقدام نمایند.

توزیع اسناد: از تاریخ ۲۹ مرداد ۹۶ لغایت ۲ شهریور ۹۶ بمدت ۵ روز

اعاده اسناد: در ساعت های اداری از تاریخ ۴ شهریور ۹۶ لغایت ۱۳ شهریور ۹۶ بمدت ۱۰ روز

محل بازگشایی پاکتها :  دفتر مدیریت پشتیبانی دانشکده

تاریخ بازگشایی : تاریخ ۱۴شهریور ۹۶

متقاضیان می توانند جهت دریافت شرایط و همچنین کسب اطلاع بیشتربه دفتر مدیریت پشتیبانی دانشکده مراجعه یا با شماره تماس ۵۲۴۴۸۱۰۰ تماس حاصل نمایند.