آگهی مناقصه طبخ و توزیع غذا

(( آگهی مناقصه عمومی به شماره ۹۶/۰۷/م/گ ))

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در نظر دارد انجام خدمات طبخ و توزیع غذای دانشکده پیراپزشکی و مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین علی (ع ) را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های ذی صلاح واگذار نماید .

 از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید در زمان های ذکر شده نسبت به دریافت و اعاده اسناد مناقصه اقدام نمایند .

توزیع اسناد مناقصه : از تاریخ ۲۱/۰۵/۹۶ لغایت ۲۶/۰۵/۹۶ به مدت شش روز از طریق سایت دانشکده علوم پزشکی گراش و سایت ملی مناقصات .

اعاده اسناد مناقصه: در ساعت های اداری از تاریخ ۲۸/۰۵/۹۶ لغایت ۰۶/۰۶/۹۶ به مدت ۱۰ روز به  آدرس: گراش، بلوار سرداران، خیابان دانشگاه، بلوار دانشجو، دفتر حراست دانشکده علوم پزشکی

مبلغ تضمین سپرده شرکت در مناقصه : سپرده شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به شماره حساب ۴۷۴۴۳۰۸۹۰۷ بانک ملت شعبه گراش بنام دریافت و پرداخت سپرده با ذکر نام شرکت واریز گردد.

محل بازگشایی پاکت ها : دفتر مدیریت پشتیبانی دانشکده

زمان بازگشایی پاکت ها : در تاریخ ۰۸/۰۶/۹۶

متقاضیان می توانند در مهلت مشخص شده جهت رویت آگهی و دریافت اسناد به سایت ملی مناقصات http://iets.mporg.ir  و یا به سایت دانشکده علوم پزشکی گراش www.gerums.ac.ir  و همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن ۰۷۱۵۲۴۴۸۱۰۰ (مدیریت پشتیبانی) تماس حاصل فرمایند.

 

دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز

 

مدیریت پشتیبانی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش