آگهی پذیرش نیروی خدمات تنظیفات و تاسیسات بصورت شرکتی

شرکت های خدماتی غیردولتی طرف قرارداد با دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در نظر دارند جهت تأمین نیروی خدمات تنظیفات و تاسیسات مورد نیازخود در ( بیمارستان – مرکز بهداشت – ستاد مرکزی) به استناد مجوزشماره  ۴۳۸/۱۰۰/د/۹۶ مورخ ۲۷/۰۳/۹۶ معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع، تعداد ۱۱ نفر از افراد واجدالشرایط را از طریق برگزاری آزمون عمومی، مصاحبه و گزینش به صورت شرکتی با در نظر گرفتن شرایط مندرج بکارگیری نمایند.

برای کسب اطلاع از شرایط ثبت نام اینجا کلیک نمایید.

دفتر مدیریت پشتیبانی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش