آگهی کلیه مناقصات ۹۷-۹۶ دانشکده علوم پزشکی گراش

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در نظر دارد (انجام خدمات درمانی پرستاری –خدمات تنظیفات واحدها- فعالیت های تاسیسات– فوریت های پزشکی–تامین نیروی بهداشتی درمانی- تامین سرویس ایاب و ذهاب واحدهای تحت پوشش) خود را برای مدت یک سال از طریق مناقصه عمومی به شرکت های ذی صلاح واگذار نماید .

 از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید در زمان های ذکر شده نسبت به دریافت و اعاده اسناد مناقصه اقدام نمایند.

توزیع اسناد مناقصه: از تاریخ  ۲۷/۰۳/۹۶ لغایت ۳۱/۰۳/۹۶ به مدت پنج روز از طریق سایت دانشکده علوم پزشکی گراش و سایت ملی مناقصات.

اعاده اسناد مناقصه: در ساعت های اداری از تاریخ  ۰۱/۰۴/۹۶ لغایت ۱۱/۰۴/۹۶ به مدت ۱۱ روز به  آدرس: گراش، بلوار سرداران ، خیابان دانشگاه ، بلوار دانشجو ، دفتر حراست دانشکده علوم پزشکی

مبلغ تضمین سپرده شرکت در مناقصه : سپرده شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به شماره حساب ۴۷۴۴۳۰۸۹۰۷ بانک ملت شعبه گراش بنام دریافت و پرداخت سپرده با ذکر نام شرکت واریز گردد.

محل بازگشایی پاکت ها : دفتر مدیریت پشتیبانی دانشکده

زمان بازگشایی پاکت ها : در بازه زمانی ۱۳/۰۴/۹۶ لغایت ۱۴/۰۴/۹۶

 متقاضیان می توانند در مهلت مشخص شده جهت رویت آگهی و دریافت اسناد به سایت ملی مناقصاتhttp://iets.mporg.ir  و یا به سایت دانشکده علوم پزشکی گراش www.gerums.ac.ir  مراجعه  نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره همراه ۰۹۱۷۸۸۳۳۸۰۸ (مهندس خوشبخت) تماس حاصل فرمایید.

دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز

مدیریت پشتیبانی دانشکده علوم پزشکی گراش