آگهی پذیرش نیروهای بهداشتی جهت مرکز خدمات جامع سلامت

شرکت خدماتی غیردولتی طرف قرارداد با دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گراش در نظر دارد برای تکمیل نیروی مشاغل بهداشتی مورد نیاز خود در مرکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش از طریق برگزاری مصاحبه تخصصی به استناد مجوز شماره ۳۳/۳۰۰/د/۹۶ مورخ ۱۵/۰۱/۹۶ معاونت محترم توسعه تعداد ۲ نفر از افراد واجدالشرایط را بصورت شرکتی با در نظر گرفتن شرایط مندرج در فایل PDF ذیل بکارگیری نماید:

 

آگهی پذیرش نیروهای بهداشتی جهت مرکز خدمات جامع سلامت