آگهی مناقصه عمومی خدمات مشاغل گروه بهداشتی

(( آگهی مناقصه عمومی به شماره ۹۵/۰۸/م/گ ))

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در نظر دارد انجام خدمات مشاغل گروه بهداشتی را برای مدت یک سال از طریق مناقصه عمومی به شرکت های ذی صلاح واگذار نماید .

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید در زمان های ذکر شده نسبت به دریافت و اعاده اسناد مناقصه اقدام نمایند .

توزیع اسناد مناقصه : از تاریخ ۹۵/۱۲/۰۴  لغایت ۹۵/۱۲/۰۸ به مدت پنج روز از طریق سایت دانشکده علوم پزشکی گراش و سایت ملی مناقصات .

اعاده اسناد مناقصه: در ساعت های اداری از تاریخ ۹۵/۱۲/۰۹  لغایت ۹۵/۱۲/۱۸ به مدت ۱۰ روز به  آدرس: گراش، بلوار سرداران ، خیابان دانشگاه ، بلوار دانشجو ، دفتر مدیریت پشتیبانی دانشکده علوم پزشکی

مبلغ تضمین سپرده شرکت در مناقصه : سپرده شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی نقدی به شماره حساب ۴۷۴۴۳۰۸۹۰۷ بانک ملت شعبه گراش بنام دریافت و پرداخت سپرده با ذکر نام شرکت واریز گردد.

محل بازگشایی پاکت ها : دفتر مدیریت پشتیبانی دانشکده

زمان بازگشایی پاکت ها : در تاریخ ۹۵/۱۲/۲۱

متقاضیان می توانند در مهلت مشخص شده جهت رویت آگهی و دریافت اسناد به سایت ملی مناقصات http://iets.mporg.ir  و یا به سایت دانشکده علوم پزشکی گراش http://gerums.ac.ir مراجعه  نمایند .

مدیریت پشتیبانی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش


دریافت اسناد و مدارک مورد نیاز