پذیرش نیروی تکنسین فوریت‌های پزشکی بصورت شرکتی

مدیریت پشتیبانی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در نظر دارد جهت تأمین نیروی تکنسین فوریت‌های پزشکی در (پایگاه اورژانس جاده ای ارد)، به استناد مجوز شماره ۷۶۳/۱۰۰/د/۹۴ مورخ ۱۰/۱۰/۹۴ معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع، تعدادی از افراد واجدالشرایط را از طریق آزمون تخصصی، مصاحبه و گزینش به صورت شرکتی با در نظر گرفتن شرایط مندرج بکارگیری نماید.

فرم درخواست و شرایط پذیرش